Kategórie      
Výrobcovia / značky

Informácie o ochrane osobných údajov

Úvod INFORMÁCIEInformácie o ochrane osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Informácia o ochrane osobných údajov

 

  

Vaša návšteva našich stránok aj Váš záujem nás veľmi tešia. Ochranu Vašich osobných údajov berieme vážne a chceli by sme, aby ste sa pri návšteve našich internetových stránok cítili dobre. Ochrana Vášho súkromia pri spracúvaní osobných údajov je pre nás dôležitou záležitosťou, ktorú pri našich obchodných procesoch berieme na zreteľ.

 

  

Po prečítaní týchto zásad zistíte: 

 

-                 na základe akého právneho dôvodu sú Vaše osobné údaje spracúvané;

 

-                 po akú dlhú dobu sú osobné údaje spracúvané;

 

-                 či sú osobné údaje poskytované tretiemu subjektu;

 

-                 aké sú Vaše práva vo vzťahu k správcovi osobných údajov.

 

 

 Prevádzkovateľ osobných údajov je spoločnosť Versa Interactive and Publishing, s.r.o. , IČO: 52 301 117 , sídlo Pluhová 42, 83103 Bratislava (ďalej len „ prevádzkovateľ “).

 

Versa Interactive and Publishing spracúva osobné údaje fyzických osôb („subjektov údajov“) v súlade s platnou právnou úpravou, predovšetkým zákonom 18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

 

  

Kontaktné údaje prevádzkovateľa :

 

Email -  obchod@sikovnickaren.sk

 

Telefón – +421 910 999 131

 

Korešpondenčná adresa – Versa Interactive and Publishing, s.r.o. ,Pluhová 42, 831 03 Bratislava

 

 

 

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré mu poskytol kupujúci, osobné údaje získané na základe plnenia objednávky kupujúceho a taktiež identifikačné a kontaktné údaje nutné pre plnenie zmluvy v rozsahu :

 

  • Titul

 

  • Meno

 

  • Priezvisko

 

  • Bydlisko

 

  • E-mail

 

  • Telefónnne číslo

 

  • Fakturačná adresa

 

  • Adresa dodania tovaru

 

  • Číslo účtu

 

  • Cookies

  

Prevádzkovateľ poskytuje viac informácií o spracovaní cookies na adrese:

https://www.atomer.sk/w/sikovnickaren/informacie/informacie-o-spolocnosti/cookies/

 

 Osobné údaje sú spracovávané najmä za účelom uzavretia a plnenia kúpnej zmluvy a plnenia záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, ako aj v predzmluvných vzťahoch s dotknutými osobami, zväčša pri vybavovaní objednávok, vystavovaní faktúr, doručovaní objednaného tovaru, evidencii objednávok a kúpnych zmlúv, evidencii osôb navštevujúcich E-shop, registrovaní prostredníctvom E-shopu a pri vybavovaní prípadných reklamácií.

 

Taktiež spracúvame osobné údaje, ktoré nám oznamujete v rámci využívania služieb poskytovaných alebo ponúkaných našou spoločnosťou, alebo ktoré sú získavané počas návštevy našich webových stránok, spracúvame v súlade s právnymi predpismi. Takto získané osobné údaje budú našou spoločnosťou ako správcom osobných údajov použité len na účely a za podmienok stanovených v tejto informácii.

  

Vaše osobné údaje spracúvame aj vtedy, keď nám ich poskytnete dobrovoľne a z vlastnej vôle, napríklad v rámci registrácie k odberu služieb alebo k účasti v súťaži, diskusných fórach, anketách, vypísaní cien alebo za účelom realizácie zmluvy apod.

  

Vaše osobné údaje budú použité na informovanie o nových produktoch, službách, špeciálnych ponukách a na optimalizáciu našich služieb pre Vás, prípadne na zasielanie obchodných oznamov, ako je uvedené ďalej, a to vždy len na účel, pre ktorý bol získaný súhlas, v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutnú dobu.

  

Zasielanie obchodných oznámení

  

Vami poskytnutú e-mailovú adresu a Váš súhlas je prevádzkovateľ osobných údajov oprávnený využiť na zasielanie obchodných oznámení, obsahujúcich informácie o novinkách, usporadúvaných akciách, súťažiach alebo o ponuke výrobkov a služieb správcu osobných údajov, ak ste s tým súhlasili.

 V prípade, že si neprajete ďalšie zasielanie elektronických obchodných oznámení, môžete sa z odberu kedykoľvek bezplatne odhlásiť pomocou odhlasovacieho odkazu uvedeného v päte strany každého e-mailu obsahujúceho obchodné oznámenie.

 

 Odvolanie súhlasu

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov na tento účel, resp. so zasielaním marketingových informácií je dotknutá osoba oprávnená kedykoľvek odvolať prostredníctvom žiadosti odoslanej na emailovú adresu obchod@sikovnickaren.sk. Prosíme o uvedenie v predmete takéhoto mailu označenie, že sa jedná o osobné údaje.

 

Prevádzkovateľ po uplynutí doby platnosti súhlasu, alebo po obdŕžaní odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov zabezpečuje bezodkladne blokovanie a likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby.

 

Bezpečnosť

 

Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

Prevádzkovateľ prijal technické opatrení k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä zabezpečenie prístupu ku počítačom heslom, používaním antivírového programu a pravidelnou údržbou počítačov.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

Správca osobných údajov prijíma a dodržiava technické, organizačné a bezpečnostné opatrenia, aby chránil Vaše osobné údaje proti ich úniku, strate, zničeniu a proti neoprávnenému zásahu nepovolaných osôb. Spracúvanie Vašich osobných údajov a prístup k nim bude zaistený len k tomu poverenými osobami, ktoré sú zaviazané k povinnosti mlčanlivosti a k dodržiavaniu právnych predpisov

  

Cookies

 

Prevádzkovateľ osobných údajov používa cookies na to, aby mohol sledovať preferencie návštevníkov a aby mohol podľa toho optimálne vytvárať webové stránky. Cookies sú malé „súbory“, ktoré sa uložia na Váš pevný disk. To vedie k uľahčeniu navigácie a zaisteniu vysokej miery používateľského komfortu webovej stránky. Cookies sa môžu využívať okrem iného na zisťovanie, či ste už zo svojho počítača navštívili naše stránky.

  

Používanie cookies môžete deaktivovať vo svojom internetovom prehliadači. Bližšie informácie o podmienkach používania cookies našej spoločnosti nájdete v Prehlásení k súborom cookies, ktoré je dostupné na tejto adrese: https://www.atomer.sk/w/sikovnickaren/informacie/informacie-o-spolocnosti/cookies/

 

Spracúvanie osobných údajov tretími stranami

 

Webové stránky našej spoločnosti môžu obsahovať odkazy na webové stránky iných spoločností. Je našou povinnosťou Vás upozorniť na to, že ak kliknete na odkaz na akékoľvek takéto stránky, môže sa riadiť ochrana osobných údajov na týchto stránkach vlastnými zásadami pre ochranu osobných údajov, a prevádzkovateľ osobných údajov nemôže byť zodpovedný za súlad podmienok ochrany osobných údajov tretích strán, teda prevádzkovateľov týchto iných webových stránok, s právnymi predpismi. Pri návšteve webových stránok tretích strán a pred poskytnutím Vašich osobných údajov na webových stránkach tretích strán si prosím skontrolujte ich zásady ochrany osobných údajov.

 

Doručovanie

 

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov sa predpokladá podľa §13 ods. 1 písm. b) a f) Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov, že údaje budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám pre účely nevyhnutné na plnenie zmluvy (objednávky) a rovnako pre účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa (vytváranie profilovania zákazníka):

 

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124

 

Packeta Slovakia s. r. o., Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava, IČO: 48136999



 

Právny dôvod spracúvania osobných údajov

 

Prevádzkovateľ osobných údajov spracúva osobné údaje na základe nasledujúcich dôvodov:

 

- súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR;

 

- plnenie zmluvy medzi správcom a subjektom údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR;

 

- plnenie právnych povinností podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR (predovšetkým účtovné, daňové a archivačné);

 

- ochrana oprávnených záujmov prevádzkovateľa či tretej strany podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (napr. vymáhania oprávnených nárokov prevádzkovateľa, ochrana majetku prevádzkovateľa, spracovania cookies).

 

- plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov.

 

Informácie podľa článku 13 GDPR: Informácie poskytované v prípade, že osobné údaje sú získavané od subjektu údajov:

 

- subjekt údajov má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom,

 

-  subjekt údajov má právo požadovať opravu alebo výmaz osobných údajov, poprípade obmedzenie spracúvania, a vzniesť námietku proti spracúvaniu a taktiež aj právo na prenositeľnosť údajov, subjekt údajov má právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov,

 

- v prípade, že je spracúvanie osobných údajov založené na súhlase subjektu údajov so spracúvaním, je tento súhlas kedykoľvek odvolateľný,

 

- osobné údaje sú spracúvané len po dobu nutnú k účelu spracúvania. V prípade, že sú osobné údaje získavané na základe zmluvného vzťahu medzi subjektom údajov a správcom, sú osobné údaje uchovávané po dobu 4 rokov od ukončenia zmluvy. Po uplynutí maximálnej doby spracúvania môžu byť osobné údaje uchovávané len pre účely štátnej štatistickej služby, pre účely vedecké, pre účely archívnictva alebo po dobu požadovanú právnymi predpismi,

 

- osobné údaje nie sú prenášané do tretej krajiny,

 

- prevádzkovateľ nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie, vrátane profilovania.

 

 Informácie podľa článku 15 GDPR: Právo na prístup k osobným údajom

  

Subjekt údajov má právo získať potvrdenie, či jeho osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané, a ak je tomu tak, má právo získať prístup k osobným údajom a k ďalším informáciám.

 

Subjekt údajov má právo na poskytnutie kópie osobných údajov spracúvaných správcom. Za ďalšie kópie môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok na základe administratívnych nákladov.

  

Informácie podľa článku 16 GDPR: Právo na opravu

 

Subjekt údajov má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa ho týkajú.

 

Informácie podľa článku 17 GDPR: Právo na výmaz

 

Subjekt údajov má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ak je na to poskytnutý dôvod. To sa neuplatní, ak je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné predovšetkým za účelom splnenia právnej povinnosti a pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

 

Informácie podľa článku 18 GDPR: Právo na obmedzenie spracúvania

 

Subjekt údajov má právo na to, aby prevádzkovateľ za určitých situácií obmedzil spracúvanie jeho osobných údajov.

  

Informácie podľa článku 19 GDPR: Oznamovacia povinnosť

  

Prevádzkovateľ oznamuje jednotlivým príjemcom, ktorým boli osobné údaje sprístupnené, všetky opravy alebo výmazy osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania, s výnimkou prípadov, kedy sa to ukáže ako nemožné alebo to vyžaduje neprimerané úsilie.

 

Informácie podľa článku 21 GDPR: Právo vzniesť námietku

 

Z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie má subjekt údajov právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracúvaniu osobných údajov.

 

Informácie podľa článku 34 GDPR: Oznamovanie prípadov porušenia zabezpečenia osobných údajov

 

Ak je pravdepodobné, že určitý prípad porušenia zabezpečenia osobných údajov bude mať za následok vysoké riziko pre práva a slobody subjektu údajov, má prevádzkovateľ povinnosť toto porušenie bez zbytočného odkladu subjektu údajov oznámiť.

 

 

 

Prevádzkovateľ, 

 

Versa Interactive and Publishing, s.r.o.

 

 

 

Copyright 2021 - 2022 © Šikovníčkareň