Kategórie      
Výrobcovia / značky

Reklamačný poriadok

Úvod VŠETKO O NÁKUPEReklamačný poriadok

1. Všeobecné ustanovenia 

 

 

 1.1. Tento reklamačný poriadok vydáva spoločnosť Versa Interactive and Publishing, s.r.o., so sídlom: Pluhová 964/42, 831 03 Bratislava – mestská časť Nové mesto, IČO: 52301117, IČ DPH: SK 2121005458 , zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, Oddiel: Sro, vložka číslo 137225/B zastúpená Ing. Renáta Kolník, konateľ,  v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 

 

1.2. Reklamačný poriadok tvorí neoddeliteľnú súčasť Všeobecných obchodných podmienok spoločnosti Versa Interactive and Publishing, s.r.o., so sídlom: Pluhová 964/42, 831 03 Bratislava – mestská časť Nové mesto, IČO: 52301117, IČ DPH: SK 2121005458 , zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, Oddiel: Sro, vložka číslo 137225/B ( ďalej len „ dodávateľ “ ) zverejnených na www.sikovnickaren.sk a definuje postup pri uplatnení reklamácie.

 

 

 

1.3. Reklamačný poriadok zabezpečuje jednotný a rýchly postup vybavovania reklamácií vád tovaru zakúpeného kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom,  prostredníctvom e-shopu dodávateľa na adrese www.sikovnickaren.sk

 

  

 

2. Záručné podmienky

 

  

2.1.Tento reklamačný poriadok sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona č.250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov pri zodpovednosti za vady a uplatňovaní zodpovednosti za vady predávaných tovarov a poskytovaných služieb.

 

  

2.2. Na iné zmluvné vzťahy ,napr. kúpu, ak kupujúcim nie je spotrebiteľ,  sa uplatnia  všeobecné ustanovenia upravujúce zodpovednosť za vady podľa Občianskeho, príp. ustanovenia upravujúce zodpovednosť za vady a záruku za akosť podľa Obchodného zákonníka. 

  

 

2.3. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom , si nemôže nárokovať rovnaké práva týkajúce sa zodpovednosti za vady, záruky a uplatnenia reklamácie, ako kupujúci, ktorý je spotrebiteľom.

 

  

2.4. Kupujúci je povinný sa zoznámiť s Reklamačným poriadkom a Všeobecnými

 

obchodnými podmienkami dodávateľa ešte pred objednaním tovaru

 

  

2.5. Kupujúci má právo uplatniť si u dodávateľa záruku len na tovar, ktorý vykazuje chyby zavinené výrobcom, subdodávateľom alebo dodávateľom, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u dodávateľa.

 

 

  

3.  Záruka

  

 

3.1. Dodávateľ zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri jeho prevzatí kupujúcim.

 

  

3.2. Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade, ak je reklamovaný tovar doručovaný kupujúcemu poštou, alebo kuriérskou službou začína záručná doba plynúť od prevzatia tovaru od kuriéra alebo poštového doručovateľa, prípadne vyzdvihnutý kupujúcim na pošte.

 

  

3.3. Zákonná záručná doba na tovar zakúpený u dodávateľa je pre kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, 24 mesiacov  

 

 

 

3.4. Kupujúcemu, ktorý nie je spotrebiteľom, poskytuje dodávateľ skrátenú 12 mesačnú

 

záručnú dobu.

 

 

 

3.5. Práva kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, sa počas zákonnej

 

záručnej doby riadia príslušnými zákonnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v

 

znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona č.250/2007 Z. z. o ochrane

 

spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o

 

priestupkoch v znení neskorších predpisov.

 

 

 

3.6. Na uplatnenie nárokov zo zodpovednosti za vady pri nákupe tovaru cez internet bude použitý predajný doklad (elektronická faktúra), doručený kupujúcemu dodávateľom elektronickou poštou počas expedície tovaru. 

 

  

 

4. Uplatnenie reklamácie 

 

 

 

4.1. Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady tovaru alebo služby.

 

 

 

4.2. Tovar, zakúpený cez e-shop prevádzkovateľa na adrese www.sikovnickaren.sk

 

 je kupujúci oprávnený reklamovať na adrese :

 

 

 

Versa Interactive and Publishing, s. r. o.

 

Pluhová 964/42

 

831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

 

(ďalej len „reklamačná adresa“)

 

  

4.3. Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je kupujúci povinný oznámiť dodávateľovi bezodkladne, najneskôr do 48 hodín od prevzatia zásielky e-mailom na adresu eshop@versainteractive.sk  alebo telefonicky v pracovné dni ( 09.00 – 16.00) na telefónnom čísle 0910 271 721 000. Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia výrobku bude možné uznať iba v prípade, ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia. 

 

  

4.4 Pri uplatňovaní reklamácie je odporúčané kupujúcemu kontaktovať dodávateľa, emailom na eshop@versainteractive.sk, prípadne na telefónnom čísle 0910 271 721 ( v pracovné dni od 09.00-16.00). 

 

  

4.5. Podmienkou začatia reklamačného konania je uplatnenie reklamácie a odovzdanie alebo doručenie reklamovaného tovaru vrátane príslušenstva dodávateľovi  spolu so záručným listom (predajným dokladom) dodávateľovi a súčasne vyplnený Reklamačný formulár.

 

 

 4.6. Reklamačný formulár sa nachádza na adrese www.sikovnickaren.sk. V časti reklamačného formuláru „Dôvod Reklamácie“ je kupujúci povinný určito a zrozumiteľne vymedziť reklamované skutočnosti, práva, ktoré si voči dodávateľovi zo zodpovednosti za vady uplatňuje, uviesť číslo účtu na účely prípadného vrátenia platby, e-mailovú adresu, alebo inú (poštovú) adresu na účely komunikácie s dodávateľom, prípadne telefonický kontakt. 

 

  

4.7. Vyplnený, vytlačený a k reklamovanému tovaru priložený Reklamačný formulár s údajmi o reklamácii môže výrazne prispieť k rýchlosti identifikácie a a tým aj vybaveniu  reklamácie.

 

  

4.8. V prípade realizácie reklamácie poštovou službou/kuriérom kupujúci zašle reklamovaný tovar spolu s dokladom o kúpe, prípadne záručným listom, ako doporučenú zásielku zreteľne označenú ako Reklamácia na reklamačnú adresu. V súlade s bodom 4.7. priloženie reklamačného formuláru môže výrazne prispieť k rýchlosti identifikácie a a tým aj vybaveniu  reklamácie. 

 

 4.9. Bez priloženého vyplneného reklamačného formuláru alebo podrobného opisu reklamovanej vady a ďalších náležitostí, ako napríklad číslo predajného dokladu, dátum uplatnenia reklamácie, označenie tovaru, meno a priezvisko, adresa pre doručenie tovaru po vybavení reklamácie a e-mailová adresa, nebude môcť dodávateľ identifikovať tovar a začať reklamačné konanie.

 

 

 4.10. Reklamovaný tovar zaslaný kupujúcim na reklamačnú adresu ako dobierku dodávateľ nepreberie. Náklady na vrátenie dobierky znáša kupujúci. 

  

 

4.11. Reklamovaný tovar zasiela kupujúci dodávateľovi na vlastné náklady a nebezpečenstvo. Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných a účelne vynaložených nákladov ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených reklamačných nárokov. 

 

  

4.12. Práva zo zodpovednosti za vady zaniknú, ak neboli vyššie uvedeným spôsobom uplatnené v záručnej dobe.

 

 

 5. Vybavenie reklamácie. 

  

 

5.1. Dodávateľ vydá bezprostredne po prijatí reklamácie kupujúcemu elektronickou formou písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom a ktorý spôsob vybavenia reklamácie kupujúci preferuje.

 

 

 

5.2. Dodávateľ vybaví oprávnenú reklamáciu jedným z nasledujúcich spôsobov :

 

a) odovzdaním opraveného tovaru

 

b) výmenou tovaru

 

c) vrátením kúpnej ceny tovaru

 

d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru

 

e) písomnou výzvou na prevzatie plnenia

 

f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru

 

 

 

5.2. V prípade uznanej reklamácie dodávateľ  vybaví reklamáciu spôsobom v súlade s rozhodnutím kupujúceho, ktoré z práv zodpovednosti za vady si uplatňuje  v reklamačnom formulári.

 

 

 

5.3 Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. Lehota na vybavenie reklamácie sa vzťahuje iba na spotrebiteľov t. j. fyzické osoby a nie právnické. Vzťah s právnickými osobami sa riadi Obchodným zákonníkom. Lehota na vybavenie reklamácie právnickej osoby je maximálne 60 dní.

 

 

 

5.4. Dodávateľ najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie vydá kupujúcemu - spotrebiteľovi písomný doklad o vybavení reklamácie. Pri kupujúcom, ktorý nie je spotrebiteľom je táto lehota 60 dní. Potvrdenie o vybavení reklamácie môže byť kupujúcemu odoslané na e-mailovú adresu, príp. inú (poštovú) adresu uvedenú kupujúcim na účely komunikácie v popise reklamácie.

 

 

 

5.5. Ak kupujúci uplatní reklamáciu tovaru počas prvých 12 mesiacov od kúpy, dodávateľ môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením; odborným posúdením je písomné vyjadrenie znalca, alebo stanovisko vydané autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou, alebo stanovisko osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv.

 

 

 

5.6. Ak kupujúci uplatní reklamáciu tovaru po 12 mesiacoch od jeho kúpy a dodávateľ ju zamietne, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak je tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša dodávateľ bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť dodávateľ za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Dodávateľ je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

 

 

 

6. Mimosúdne riešenie sporov

 

 

 

6.1. Subjektom zaisťujúcim mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov, tzv. ADR (Alternative dispute resolution) je Slovenská obchodná inšpekcia. Cieľom mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov je dosiahnuť priateľské urovnanie sporu a dohode strán. SOI je autorizovaným subjektom mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov vedeným na zozname Európskej komisie. Ak dodávateľ na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s dodávateľom Versa Interactive and Publishing, s.r.o., so sídlom: Pluhová 964/42, 831 03 Bratislava – mestská časť Nové mesto je Slovenská obchodná inšpekcia Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využil platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

 

 

 

7. Orgán dozoru

 

 

 

7.1. Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor Prievozská 32 P.O. Box 5 820 07 Bratislava 27 Slovenská republika Tel. č.: +421 2 58272 172, +421 2 58272 104, Fax č.: +421 2 58272 170 http://www.soi.sk http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi Tento Reklamačný poriadok je platný a účinný od 19.6.2020

 

 

8. Záverečné ustanovenia

 

 

 

8.1. Na právne vzťahy upravené týmto reklamačným poriadkom sa vzťahujú právne predpisy platné na území Slovenskej republiky. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje len na vzťahy, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. Zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru, vrátane záruky za akosť, pri vzťahoch, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

 

 

 

8.2. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na všetky zmluvy dohodnuté a uzavreté výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti zmluvných strán, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu, ak je ich predmetom predaj tovaru alebo poskytnutie služby dodávateľom.

 

 

 

8.3. Dodávateľ si vyhradzuje právo na zmenu tohto Reklamačného poriadku. Zmena reklamačného poriadku je účinná odo dňa umiestnenia jeho nového znenia na internetovej stránke www.sikovnickaren.sk

 

 

Copyright 2021 - 2022 © Šikovníčkareň