Kategórie      
Výrobcovia / značky

Všeobecné obchodné podmienky

Úvod VŠETKO O NÁKUPEVšeobecné obchodné podmienky

Obchodné podmienky

1.   PREDMET ÚPRAVY

 

 

1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti kupujúceho a spoločnosti Versa Interactive and Publishing, s.r.o., so sídlom: Pluhová 964/42, 831 03 Bratislava – mestská časť Nové mesto, IČO: 52301117, IČ DPH: SK 2121005458 , zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, Oddiel: Sro, vložka číslo 137225/B (ďalej len „ dodávateľ“) pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom internetu, cez e-shop umiestnený na internetovej stránke www.vsetkoprerodinu.eu (ďalej tiež ako „VOP“).

 

 

1.2. Tieto VOP sa vzťahujú na všetky objednávky realizované prostredníctvom e-shopu umiestneného na adrese www.sikovnickaren.sk.

 

 

1.3. Spotrebiteľom je každá fyzická osoba, vykonávajúca právny úkon za účelom, ktorý nie je možné z jeho povahy zaradiť do podnikateľskej činnosti ani do podnikateľskej činnosti samostatne zárobkovej osoby.

 

 

2.   UZATVÁRANIE KÚPNYCH ZMLÚV

   

2.1. Zobrazenie produktov prostredníctvom e-shopu nepredstavuje právne záväznú ponuku, ale len návrh na objednávku.

  

2.2. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej dodávateľ dodá kupujúcemu objednaný tovar (ďalej len „kúpna zmluva“, alebo tiež „zmluva“) dochádza na základe návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúcim a písomného prijatia návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany dodávateľa.

 

 2.3. Návrh na uzavretie zmluvy (ďalej len „objednávka“). Návrhom na uzavretie zmluvy je objednávka kupujúceho adresovaná dodávateľovi.

   

2.4. Objednávku možno uskutočniť iba vyplnením Objednávkového formuláru na internetovej stránke www.sikovnickaren.sk a jeho odoslaním 

 

2.5. Objednávka obsahuje vyjadrenie súhlasu kupujúceho s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, čím kupujúci tiež :

 

a) vyjadruje súhlas so zobrazením elektronickej faktúry na stránke www.sikovnickarem.sk

 

b) vyhlasuje, že bol poučený o možnosti odstúpiť od kúpnej zmluvy v zmysle článku 10 týchto VOP a

 

c) vyhlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé

 

 

2.6. K akceptovaniu objednávky kupujúceho dodávateľom dochádza na základe zaslania e-mailu o Akceptácii objednávky.

  

2.7. Kupujúci nemá právny nárok na uzavretie kúpnej zmluvy. Dodávateľ je oprávnený odmietnuť objednávku aj mlčky, resp. bez uvedenia dôvodu.

  

2.8.  Zmena objednávky po uzavretí kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode kupujúceho a dodávateľa. Návrh na zmenu obsahu kúpnej zmluvy nie je dodávateľ povinný prijať.

 

  

3.   KÚPNA CENA TOVARU

 

 

3.1. Všetky ceny tovaru a služieb sú uvádzané ako konečné, vrátane zodpovedajúcej DPH vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky.  

 

 3.2. Cena produktu je stanovená cenníkom dodávateľa. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. 

 

 3.3. Dodávateľ si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod.. Platná cena produktu bude kupujúcemu vždy oznámená pri akceptácii objednávky.

  

3.4. Kúpna cena nezahŕňa cenu dodania tovaru. 

 

3.5. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak.

 

 3.6. Akékoľvek dodatočné zľavy, ktoré sú poskytované nad rámec zliav uvádzaných pri jednotlivých produktoch na  internetovej stránke dodávateľa, individuálne zľavy pre zákazníka alebo zľavy poskytované na základe spolupráce e-shop dodávateľa s tretími stranami, nie sú vzájomne kombinovateľné, pokiaľ nie je uvedené inak.

 

 4. PLATBA ZA TOVAR

   

4.1.Platbu je možné zrealizovať niektorým z nasledovných spôsobov, ceny sú zobrazované vrátane DPH v mene € : 

  

a) Bankový prevod - Po odoslaní objednávky kupujúcemu systém automaticky poskytne všetky platobné údaje. Zároveň obdrží e-mail so zálohovou faktúrou. Po prihlásení do  internet bankingu môže kupujúci čiastku jednoducho previesť na účet dodávateľa a po zaregistrovaní úhrady na účte dodávateľa bude  tovar ihneď odoslaný.

 

IBAN: SK2311000000002949095164

  

b) Dobierka  - platba kartou alebo v hotovosti kuriérovi priamo pri prevzatí zásielky, pričom pri voľbe kupujúceho Doručenie kuriérom Versa Interactive v rámci Bratislavy nie je možná platba platobnou kartou. 

 

 4.2. Tovar zostáva až do jeho úplného zaplatenia vlastníctvom dodávateľa viď bod 8.3. týchto VOP.

 

 c) Platba kartou online prostredíctvom platobnej brány - Po potvrdení objednávky v-eshope dôjde k presmerovaniu zákazníka na stránku prevádzkovateľa platobnej brány. Užívateľ tam zadá platobné údaje zo svojej karty a po úhrade je presmerovaný naspäť na web obchodníka. 

 

 

 

5.   DODACIA LEHOTA

 

5.1. Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy produktov rôzne. Termín dodávky alebo odberu tovaru bude vždy oznámený kupujúcemu pri akceptácii objednávky.

 

5.2. Vo všeobecnosti je termín dodávky tovaru od 3 do 14 dní od dátumu akceptácie objednávky.

 

5.3. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia. V tomto prípade dodávateľ bude kontaktovať kupujúceho e-mailom alebo telefonicky.

 

5.4. Dodacia lehota, v ktorej je dodávateľ povinný dodať kupujúcemu dostupný tovar (t.j. tovar, ktorý je na sklade, alebo u dodávateľa) je 30 dní od potvrdenia objednávky.

 

5.5. Pri výbere iného spôsobu platby ako na dobierku, začína dodacia lehota plynúť od pripísania celkovej ceny ( súčet cien za tovar a za kupujúcim zvolený druh dopravy tovaru)  na účet dodávateľa za podmienky, že kupujúci pri platení uviedol správny variabilný symbol. V prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu začína dodacia lehota plynúť až od priradenia platby k objednávke kupujúceho.

 

5.6. Pri každom titule na stránke www.sikovnickaren.sk je uvedená orientačná informácia o dostupnosti tovaru. V prípade, ak dodávateľ zistí, že tovar z objednávky je (aj napriek pôvodnej informácii o dostupnosti) nedostupný (t.j. tovar nie je na sklade a/alebo u predávajúceho), dodávateľ kupujúceho o tejto skutočnosti informuje a ponúkne mu možnosť objednávku rozdeliť, alebo zrušiť. Ak bola kúpna cena za tovar už zaplatená, dodávateľ kupujúcemu uhradené peniaze za nedostupný titul vráti.

 

 

 

6.   MIESTO DODANIA

 

6.1. Miestom dodania je adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako miesto dodania.

 

6.2. Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.

 

 

 

7.   SPÔSOB DORUČENIA TOVARU DO MIESTA DODANIA

 

  

7.1. Spôsob dopravy si volí kupujúci sám cez formulár objednávky v e-shope. Kupujúcemu sú k dispozície nasledovné spôsoby dopravy, a to:
 

  1. kuriérom spoločnosti VERSA INTERACTIVE AND PUBLISHING, s.r.o. – doprava v rámci mesta Bratislava - doprava v rámci mesta Bratislava - ako balík 

  2. cez spol. Packeta (Zásielkovňa) ako balík (cena za doručenie je stanovená podľa hmotnosti, dodanie do 2 dní po odoslaní zásielky. 
  3. osobne, v sídle spoločnosti Versa Interactive and Publishing, a.r.o., Pluhová 42, 83103 Bratislava
  4. prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. na adresu.  (cena za doručenie je stanovená podľa hmotnosti, dodanie do 2 dní po odoslaní zásielky. 

 

 

8.   DODANIE TOVARU

 

8.1. Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.

 

8.2. Záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak kupujúci neprevezme tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. odmietne tovar prevziať. V prípade že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval, alebo neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento tovar a tovar sa vráti späť dodávateľovi, tento má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a od kupujúceho požadovať náhradu nákladov spojených s expedíciou a spätným vrátením tovaru (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka) Opätovné doručenie zásielky je možné len po vzájomnej dohode. 

 

8.3. Dodávateľ nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú nesprávne udanou adresou prijímateľa. Zákazník nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím v mieste dodania a uhradením plnej ceny tovaru a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet dodávateľa.

 

8.4. Prevzatím tovaru prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia tovaru.

 

8.5. Pri prevzatí zásielky je kupujúci oprávnený skontrolovať zásielku, či nebol poškodený obal zásielky (mechanické poškodenie spôsobené prepravou) a či je tovar bez vád. V prípade viditeľného poškodenia zásielky alebo tovaru je kupujúci oprávnený zásielku neprevziať.

 

8.6. Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k tovaru až uhradením plnej ceny tovaru a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet dodávateľa. Do doby prechodu vlastníckych práv z dodávateľa na kupujúceho, ktorý má tovar v držbe, má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný produkty a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako produkt dodávateľa.

  

 

9.   ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY (Reklamačný poriadok)

   

9.1. Podrobnosti o právach kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady a postup pri reklamácii tovaru upravuje Reklamačný poriadok, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto VOP a je zverejnený na internetovej adrese e-shopu https://www.atomer.sk/w/sikovnickaren/informacie/informacie-o-nakupe/reklamacny-poriadok/.

 

  

9.2. Zodpovednosť za vady tovaru, vrátane záruky za akosť, pri vzťahoch, ktoré vznikli medzi dodávateľom a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

 

  

10. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

10.1 Odstúpenie od zmluvy – Spotrebiteľ. Právo na odstúpenie od zmluvy uzatvorenej na diaľku prislúcha spotrebiteľovi. Spotrebiteľom môže byť iba fyzická osoba.

 

10.2 Odstúpenie od zmluvy – Firma. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom nemá nárok na odstúpenie od zmluvy.

 

10.3. Odstúpenie od zmluvy – Dodávateľ. Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo predajca tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností dodávateľa vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Dodávateľ je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.

 

 

11.Alternatívne riešenie sporov

 11.1. V prípade, že kupujúci nie je  spokojný s vybavením objednávky, dodaným tovarom alebo službami dodávateľa, kontaktuje kupujúci dodávateľa na obchod@sikovnickaren.sk, na telefónnom čísle (v pracovných hodinách od 09.00-16.00) +421 910 999 131, alebo písomne na adrese Versa Interactive and Publishing, s.r.o., so sídlom: Pluhová 964/42, 831 03 Bratislava – mestská časť Nové mesto

 

11.2. Ak má kupujúci za to, že jeho reklamácia nebola vybavená k jeho spokojnosti alebo ak sa domnieva, že mohli byť porušené jeho práva, môže podľa zákona 391/2015 Z.z. podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.

 

11.3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ (pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.) Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a dodávateľom, ktorého hodnota presahuje 20 eur, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku.

 

11.4. Subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. môže od spotrebiteľa za začatie riešenia sporu požadovať úhradu poplatku do výšky 5 eur s DPH. 

 

11.5. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s dodávateľom Versa Interactive and Publishing, s.r.o., so sídlom: Pluhová 964/42, 831 03 Bratislava – mestská časť Nové mesto je Slovenská obchodná inšpekcia, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

 

11.6. Spotrebiteľ môže návrh podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. alebo môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využil platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

  

11.7. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor Prievozská 32 P.O. Box 5 820 07 Bratislava 27 Slovenská republika Tel. č.: +421 2 58272 172, +421 2 58272 104, Fax č.: +421 2 58272 170, www.soi.skwww.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

 

 

 

12. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

 12.1. Všetky informácie a náležitosti týkajúce sa ochrany osobných údajov sú dostupné na intenetovej stránke e-shopu www.sikovnickaren.sk 

 

 

13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA VOP

 

13.1. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 1.10.2021

 

13.2. Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.sikovnickaren.sk

 

13.3. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. obsahom objednávky a potvrdenia objednávky), ustanoveniami týchto VOP, príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka, pričom ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia týchto VOP majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov. V prípade rozporu týchto VOP so všeobecne záväznou právnou úpravou má prednosť všeobecne záväzná právna úprava

 

13.4. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto VOP je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.

 

 

 

 

 

 

Copyright 2021 - 2022 © Šikovníčkareň